Beheer

De geldmiddelen ten behoeve van het beheer van de onroerende goederen van de Coöperatieve Vereniging bestaan uit de entreegelden die nieuwe leden verschuldigd zijn bij aanvaarding van het woonrecht en een maandelijkse bijdrage aan de beheerkosten. Onder de beheerkosten vallen ook kosten voor water, tv-aansluiting, onroerendzaakbelasting en enkele andere lasten. De begroting van de Vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Het onderhoud van de woningen komt ten laste van de Vereniging, voor zover dit de buitenzijde van de opstallen betreft. Een exacte omschrijving van deze onderhoudsplicht treft U aan in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

Onderhoud binnenshuis komt geheel ten laste van de eigenaar van het woonrecht. Het is leden niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het uiterlijk van de huisjes.

Het onderhoud van het Park is voor rekening van de Coöperatieve Vereniging. Bewoners kunnen onder voorwaarden enkele meters tuin, grenzend aan hun woning, in onderhoud nemen. Regelgeving hiervoor is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.